Ankomst till sjukhuset och besök

Du har fått en kallelse till Länsi-Pohja centralsjukhus (LPKS). Läs kallelsebrevet noggrant och spara det. I brevet finns information om när och vart du ska komma, var du ska anmäla dig och hur du vid behov ska förbereda dig innan du kommer. Följ exakt de anvisningar du har fått. Välkommen.

Vad ska du ta med dig till sjukhuset?

 • Meddelandet om den inbokade tiden
 • En aktuell lista över de läkemedel och naturprodukter som du använder. Det är också viktigt att du antecknar läkemedlens styrka och dosering på listan.
 • FPA-kort
 • Mödra- och rådgivningskort
 • Sjukkassans eller försäkringsbolagets betalningsförbindelser
 • Eventuellt uppföljningskort för kundavgifter
 • Egna specialläkemedel som du använder (t.ex. astmasprayer, insulinpennor, ögondroppar, hormonläkemedel)
 • Egna hjälpmedel som du använder
 • Egna hygienartiklar när du kommer till en vårdavdelning
 • Någon viktig leksak till barnpatienter

I huvudentrén finns låsbara skåp (ta med ett 50 cents mynt) för förvaring av ytterplagg. På vårdavdelningarna finns låsbara skåp i patientrummen. Lämna stora penningbelopp, värdeföremål och smycken hemma, eftersom sjukhuset inte ansvarar för dem om de försvinner eller går sönder. Fakturan för vården skickas hem i efterhand.

Fordonsanvändning

Framför centralsjukhuset finns ett gratis parkeringsområde för sjukhusbesökare (med parkeringsbricka 4 h). I informationen kan patienter som ska vårdas på avdelning begära ett parkeringstillstånd för sjukhusvistelsen. Personalen i informationen beställer på begäran en taxi när du ska åka hem från sjukhuset.

Information

Vid informationsdisken i huvudentrén kan du vid ankomsten till sjukhuset fråga var poliklinikerna finns eller få anvisningar så att du hittar på sjukhuset. Informationen är öppen på vardagar kl. 7.00–16.00.

Tiden går långsamt när man väntar

Tiden kan kännas lång när du väntar på din tur på polikliniken. På grund av laboratorieprov, röntgenundersökningar och andra undersökningar har du kallats i god tid innan läkarbesöket till polikliniken, så att undersökningsresultaten ska hinna bli klara före besöket. Läkaren behöver resultaten före ditt besök. Om väntetiden känns lång kan du fråga varför och hur länge du ännu måste vänta. Samtidigt kan du till exempel komma överens om ett kafébesök.

Användning av telefon, tv och dator

Det är tillåtet att använda mobiltelefon, om detta inte förbjuds separat. Ta hänsyn till andra patienter när du använder mobiltelefonen.

På vårdavdelningarna finns tv-apparater och i huvudentrén finns en dator för kunderna. Sjukhuset har också ett trådlöst nät för kundernas egna datorer.

Rökning och berusningsmedel

Länsi-Pohja centralsjukhus är ett rökfritt sjukhus. Tobaksprodukter säljs inte på sjukhuset. Om du röker bör du överväga om du kan sluta röka i god tid innan du kommer till sjukhuset. Rökning försämrar operationsdugligheten och minskar tillförlitligheten hos vissa laboratorieprov.

Vid behov kan personalen hjälpa dig med rökavvänjningen.  Om du inte kan vara rökfri under din sjukhusvistelse, ska du fråga personalen var det finns rökrum. Det är förbjudet att ha med sig och använda alkohol och andra berusningsmedel på sjukhusområdet.

Besök av närstående och förfrågningar om patientens tillstånd

Närståendes besök är viktiga. Vårdavdelningarna har besökstid kl. 14.00–19.00. På grund av smittorisken ska personer som har hosta eller någon annan smittsam sjukdom, eller personer bor tillsammans med personer som har en smittsam sjukdom, inte besöka sjukhuset.

Välkomna presenter är tidningar och böcker. Diskutera först med personalen om ni vill ta med blommor eller matvaror, eftersom blommor kan orsaka allergier och patienten kan ha en specialdiet. Kom separat överens med personalen om sådant som ni vill ta med till barnavdelningen.

Uppgifter om patienten ges endast med samtycke av patienten. Sjukhusets personal önskar att anhöriga sinsemellan kommer överens om vem som per telefon ska fråga om patientens tillstånd, när patienten får åka hem osv.

Servicepunkter

Patientbyrån Öppet må–fr kl. 7.00–15.00
Telefon 040 149 1153, 040 149 1152,
040 149 1151
Patientbyrån finns till vänster i huvudentrén på första våningen.
Information/växel Öppet må–fr kl. 7.00–16.00
Telefon (016) 243 111
Informationen finns i sjukhusets huvudentré.
Blomkiosk Öppet må–fr kl. 11.00–19.00
            lö kl. 11.00–18.00
            sö kl. 12.00–19.00
Telefon (016) 220 211
Blomkiosken finns på sjukhusets första våning.
Kafé Öppet må–fr kl. 8.00–19.00
            lö kl. 12.00–18.00
            sö kl. 12.00–17.00
Telefon 040 038 8483
Kaféet finns på sjukhusets första våning.

Vårddags- och poliklinikavgifter

Din hemkommun betalar huvuddelen av kostnaderna för din sjukhusvård. Av kunderna debiterar vi poliklinikavgift för varje besök och vårddagsavgift för varje vårddygn. Du kan inte betala sjukhusavgifter kontant, utan du får en faktura per post.

Poliklinikavgiften är 36,80 €. För poliklinikbesök och undersökningar som kunden inte har utnyttjat eller annullerat debiterar vi en avgift på 50,80 €.

Vårddagsavgiften på vårdavdelningarna är 43,60 € per vårddag. Om du överflyttas från en poliklinikmottagning eller efter en undersökning direkt till en vårdavdelning för vård debiteras ingen poliklinikavgift. Om du under en vårdperiod på en vårdavdelning måste besöka en poliklinik inom en annan specialitet på grund av en annan sjukdom än den du vårdas för på vårdavdelningen, debiteras en poliklinikavgift för besöket.

Avgiften för dagkirurgiska åtgärder är 120,80 €. Om du efter en dagkirurgisk åtgärd måste stanna kvar över natten på en vårdavdelning, debiteras avgiften för den dagkirurgiska åtgärden och vårdavdelningsavgiften (43,60 €/vårddag) för de följande vårddagarna efter åtgärdsdagen.

För läkarintyg och -utlåtanden debiterar vi en separat avgift.

Prislista

Patienthotell

Det finns ett patienthotell vid centralsjukhuset. I patienthotellet finns åtta dubbelrum och ett enkelrum med delat badrum och kök. Rummen bokas i informationen där du också får nyckeln. Informationen är öppen på vardagar kl. 7.00–16.00. Hyran för ett rum är 26 €/dygn oberoende av om en eller två personer övernattar i rummet. Mer information om patienthotellet.

Hemfärd

När du ska åka hem får du anvisningar för den fortsatta vården, information om eventuella efterkontroller och även om vart du vid behov kan ta kontakt. Meddela i god tid före hemfärden till den behandlande läkaren vilka intyg och andra handlingar du behöver. Om du på grund av din sjukdom behöver använda ett annat färdmedel än kollektivtrafik, får du ett intyg på avdelningen för reseersättning från sjukförsäkringen.

Tystnadsplikt

Sjukhusets personal och studerande har tystnadsplikt. Sjukhusets personal önskar också att kunderna respekterar andra kunders integritetsskydd.

Socialt stöd

En sjukdom eller skada orsakar ofta förändringar i kundens funktions- eller arbetsförmåga, människorelationer och möjligheter till deltagande samt i inkomsterna. Socialarbetarna hjälper patienten och de närstående att söka lösningar för att klara av vardagen. Socialarbetarna utför multiprofessionellt samarbete och fungerar som experter i olika team eller arbetsgrupper.

Socialarbetaren kan hjälpa dig:

 • i ärenden förknippade med funktions- och arbetsförmågan
 • vid kriser till följd av sjukdom
 • med att trygga utkomstmöjligheterna
 • med att ordna socialservice och stödtjänster
 • med att upprätta ansökningar och klagomål
 • som kontaktperson mellan hälso- och sjukvården och anhöriga samt olika myndigheter

Socialarbetarnas kontaktuppgifter

 

 Centralsjukhuset
 Ansvarig socialarbetare
Tuula Sundman-Rautio
040 487 6993
Socialarbetare Katariina Siivola 040 487 6994
 Socialarbetare för barn Leena Liimatainen 040 506 5704
 Resultatområdet för psykiatri
 Socialarbetare Annika Olli 0400 969 987
 Socialarbetare Piia Pajari 040 630 0883
 Socialarbetare Katriina Virta 040 481 1992

 

Patientens rättigheter och patientombudsmannens verksamhet

Länsi-Pohja centralsjukhus patientombudsman är Satu Peurasaari tfn 040 572 3793.

Tid för personliga möten ska avtalas i förväg.

Patientombudsmannens verksamhetsställe: Kriisikeskus Turvapoiju, Kaivokatu 5, 94100 Kemi.

Om du är missnöjd med vården, bemötandet eller servicen; försök alltid i första hand diskutera ditt missnöje med den berörda enheten. Ärenden kan bäst och snabbast redas ut på de ställen där de har inträffat.

Information om patientens rättigheter

Om missnöjet inte kan utredas genom diskussion, kan patienten framställa en anmärkning enligt patientlagen till sjukhusets cheföverläkare.

 • en anmärkning är ett lätt och snabbt sätt att uttrycka åsikter
 • en anmärkning ger vårdenheten möjlighet att snabbt korrigera olägenheter
 • patienten får ett bemötande om de korrigerande åtgärderna inom en månad
 • vid behov ordnas ett diskussionsmöte tillsammans med de berörda
 • ingen information om anmärkningen antecknas i patienthandlingarna

Anmärkning gällande vård eller bemötande av patienten

Om det vid upprättandet av anmärkningen framkommer att det är frågan om en patientskada eller skadeersättning, hjälper patientombudsmannen till med anmälan. En anmärkning begränsar inte rätten till att anföra en klagan om vården eller bemötandet hos tillsynsmyndigheter för hälso- och sjukvården.

Patientförsäkringen betalar ersättning till patienten för patientskador som har uppkommit i samband med sjuk- eller hälsovård.
Patientförsäkringscentralen

Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter kostnader som har uppkommit till följd av oförväntade sjukdomar eller skador orsakade av läkemedel.

Sjukhussjälavård

Länsi-Pohja centralsjukhus sjukhuspräst är Ari Niskala tfn 040 357 6608 och e-post ari.niskala@evl.fi