Hoidon laatu ja turvallisuus

Tavoitteenamme on, että käyntisi olisi turvallinen ja hoito sujuvaa ja vaikuttavaa. Mikäli sinulla on hoitoon liittyvää huomautettavaa tai haluat lisätietoja hoidon laadusta ja turvallisuudesta, löydät tiedot koostettuna tältä sivulta.

Potilasasiamies

Länsi-Pohjan keskussairaalan potilasasiamiehenä toimii Satu Peurasaari. Henkilökohtaisista tapaamisista on sovittava aika etukäteen. 

Kriisikeskus Turvapoiju
Kaivokatu 5
94100 Kemi
Satu Peurasaari p. 040 572 3793. 

Potilaan oikeudet

Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä asianmukaiseen kohteluun. Hoito tapahtuu yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Hoidon aloittamiseksi hankitaan aina kun mahdollista potilaan tai hänen laillisen edustajansa, lähiomaisensa tai muun läheisensä suostumus. Potilaalle annetaan tiedot hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista. 

Tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista

Potilasasiakirjat ja tietosuoja

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on Länsi-Pohjan keskussairaalan potilasrekisterin rekisterinpitäjä ja Mehiläinen Länsi-Pohja toimii kyseisen rekisterin osalta käsittelijän roolissa. Potilasrekisteriin ja -asiakirjoihin liittyvät lisätiedot ja lomakkeet löydät Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sivuilta.

Palaute

Sairaalan henkilökunta toivoo, että annat palautetta saamastasi hoidosta ja palveluista nettisivujen sähköisellä palauttelomakkeella tai vastaamalla tekstiviestitse tulevaan NPS-kyselyyn. Lue lisää NPS-kyselystä asikaskokemuksen mittaaminen -sivulta. NPS-kyselyn tulos päivittyy kerran viikossa nettisivuillemme.

Muistutus

Jos olet tyytymätön hoitoon, kohteluun tai palveluun; pyri aina ensisijaisesti keskustelemaan tyytymättömyydestäsi asianosaisen yksikön kanssa. Asiat selviävät parhaiten ja nopeimmin siellä missä ne ovat tapahtuneetkin. 

Jos tyytymättömyys ei selviä keskustelemalla, potilas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen siihen laaditulla lomakkeella. 

  • muistutus on helppo ja nopea keino ilmaista mielipiteitä 
  • muistutus antaa hoitavalle yksikölle tilaisuuden korjata nopeasti epäkohtia 
  • potilas saa vastauksen korjaavista toimenpiteistä kuukauden kuluessa 
  • tarvittaessa järjestetään keskustelutilaisuus asianosaisten kesken 
  • muistutuksesta ei tehdä merkintää potilasasiakirjoihin 

Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeutta kannella hoidosta tai kohtelusta terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille tai tehdä potilasvahinkoilmoitusta potilasvakuutuskeskukselle.

Muistutuslomake

Potilasvahingot

Potilasvakuutuskeskus korvaa potilaalle sairauden- tai terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista potilasvahingoista. Lääkevahinkovakuutus korvaa lääkkeen aiheuttamista odottamattomista sairauksista tai vammasta aiheutuneista kustannuksista Jos epäilet potilasvahinkoa, tee ensin Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) verkkotesti. Testin tekemällä saat arvion, voidaanko tapaukseesi soveltaa potilasvahinkolakia eli kannattaako tehdä vahinkoilmoitus.

Potilasvakuutuskeskuksen verkkotesti (avautuu uuteen välilehteen)

Huomaathan, että verkkotestin tulos ei ole korvauspäätös. Potilasvakuutuskeskuksen tehtävänä on arvioida, onko kyseessä korvattava potilasvahinko. Jos muistutusta tehtäessä ilmenee, että on kyse potilasvahingosta tai vahingonkorvauksesta, opastamme potilasta asiassa. Potilasasiamies voi auttaa potilasvahinkoasian vireillepanossa.

Esine- ja muiden vahinkojen käsittely

Asiakkaan mukana olevasta omaisuudesta (mm. vaatteet, matkapuhelimet, arvotavarat, asiakirjat) huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti asiakkaalle itselleen tai hänen läheiselleen. 

Sairaala voi kuitenkin korvata kadonnutta tai vahingoittunutta omaisuutta, jos et ole terveydentilasi vuoksi pystynyt huolehtimaan siitä, ja vahinko johtuu työntekijän virheestä tai laiminlyönnistä (vahingonkorvauslaki 412/1974). Esinevahingoksi katsotaan esimerkiksi potilaan hammasproteesin häviäminen tai silmälasien särkyminen sairaalassa hoidon aikana työntekijän virheen tai laiminlyönnin seurauksena.

Sairaala ei vastaa vahingosta, jos potilas on todennäköisesti itse hukannut omaisuuttaan. Sairaala ei myöskään vastaa välttämättömien hoitotoimenpiteiden vuoksi vaurioituneesta tai kadonneesta potilaan omaisuudesta. 

Mikäli huomaat, että omaisuuttasi on kadonnut tai rikkoutunut, kerro siitä heti henkilökunnalle, jotta asiaa voidaan selvittää ja tapahtunut kirjata ylös. Henkilökunta auttaa tarvittaessa myös korvaushakemuksen tekemisessä. Hakemuksen käsittelyä varten pyydämme selvityksen siltä osastolta, jolla olet vahingon tapahtuessa ollut hoidossa. 

Mehiläinen Länsi-Pohja ei korvaa taloudellisia vahinkoja (varallisuusvahinko), jotka eivät ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoihin.  

Korvaushakemus

Vaitiolovelvollisuus

Sairaalan henkilökuntaa ja opiskelijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Sairaalaan henkilökunta toivoo myös asiakkaiden kunnioittavan toisten asiakkaiden yksityisyyden suojaa. 

Valokuvaaminen sairaalassa

Kuvien ja videoiden ottaminen on nykypäivänä yleistä ja niitä on helppo jakaa verkon välityksellä. On erittäin tärkeä muistaa, että sairaalan tiloissa toisen henkilön kuvaaminen on kiellettyä ilman hänen suostumustaan. 

Jokaisella potilaalla, työntekijällä ja sairaalassa vierailevalla henkilöllä on oikeus yksityisyyteen. Tämän vuoksi kuvaaminen sairaalassa on lähtökohtaisesti kielletty kaikissa yleisissä tiloissa. Jokaisen sisäänkäynnin yhteydessä on muistutuksena valokuvaamisen kieltävä merkki. 

Mikäli haluat kuvata sairaalassa, täytyy asiasta sopia etukäteen henkilöstön kanssa siitä, miten kuvaus voidaan toteuttaa ilman yksityisyyden loukkaamista. Henkilökunta varmistaa, että kuvauksessa ei loukata kenenkään yksityisyyttä. 

Kunnioitetaan toinen toistamme ja otetaan kaikki huomioon kuvaustilanteissa. 

* Salakatselu rikoslain 24 luvun 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan se, joka oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten yleisöltä suljetussa, julkisrauhan rikkomista koskevan lainkohdan tarkoittamassa julkisessa rakennuksessa tai huoneistossa, on tuomittava salakatselusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.